Αποτελέσματα

Τα δημόσια αποτελέσματα του έργου FAME παρατίθενται παρακάτω. Η λίστα ανανεώνεται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια και πρόοδο του έργου.

Newsletters

First FAME newsletter: EN/ES/FR/GR/PL

Second FAME newsletter: EN/ES/FR/GR/PL

Third FAME newsletter: EN/ES/FR/GR/PL

IO1/A2 - Needs Validation

IO1/A3 - Training Methodology

IO1/A4 - Training Strategies

IO1/A7 - ECVET Supporting Tools Development